Sakura Cinderella egg
INORI SEORI

SHIZUKU HOSHINO

Nickname Shizuku
Birthday March 24
Blood type Type A
Hobbies making accessories, bowling
Special ability 365 days positive
Shizuku Hoshino OFFICIAL BLOG